Kötelező a kamarai regisztráció!

Az adótörvényeket módosító salátatörvény (2011. évi CLVI. törvény) 2012. január 1-jével módosította a gazdasági kamarákról szóló hatályos törvényt (1999. évi CXXI. törvény), és a tagság szabályait változatlanul hagyva, bevezeti a kötelező kamarai regisztrációt. A cél, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni. A kamara pedig köteles a regisztrált gazdálkodók részére a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

Regisztráció március 1-ig


A már működő vállalkozások 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Az új vállalkozásokra vonatkozó elő- írás, hogy 2012. január 1-jétől kezdődően a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó pedig a nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

Kötelező hozzájárulási díj

A kamarai közfeladatok ellátásához minden, a fentiekben felsorolt gazdálkodó köteles kamarai hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás összege évi 5000 forint. A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamarának, azaz először 2012. március 31-ig. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. A hozzájárulás 10–90 százalékos arányban fog megoszlani az országos és területi kamarák között.
Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Viszont a hozzájárulási díjat az a vállalkozás, amely tagja a kamarának, a kamarai tagdíjból levonhatja.Az ügyintézés módja


A bejelentkezéshez szükséges adatlapot elektronikusan és papíron is be lehet nyújtani. Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója várhatóan 2012. január végén lesz elérhető, amely lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.
Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.
A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérik feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.
A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénzbefizetésre is. Egyes területi kamaráknál „sárga postai csekken” is befizethető a hozzájárulás. Erről a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara honlapján tájékozódhatnak a vállalkozók.
A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

Ellenőrzésre is számíthatunk

A kötelező regisztrációt a kamarák is ellenőrzik, az egyéni és társas vállalkozások közhiteles nyilvántartásaiból kiindulva hivatalból is intézkedhetnek, ezekhez a nyilvántartásokhoz hozzáférési jogot biztosít a törvénymódosítás. Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. Ha a felszólítás eredménytelen marad, a területileg illetékes kamara hivatalból regisztrálja a vállalkozást, és intézkedik a kamarai hozzájárulás behajtásáról. Ez a sors várhat a 2012. január 1-jén már működő vállalkozásokra, ha önként nem regisztrálnak a főtevékenységük szerint területileg illetékes gazdasági kamaránál.

Nyilvánosság

A kamarai nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak lesznek. Az elektronikus regisztrációra, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes szabályokat az országos gazdasági kamara alapszabálya állapítja majd meg. A kamarák a törvény szerint 2012. június 1-jétől kötelesek biztosítani a nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosságát. A vállalkozások kamarai nyilvántartása az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető lesz.

További információ telefonon vagy elektronikus levélben kérhető a területileg illetékes iparkamarától.
 


Forrás: www.ado.hu, www.mkik.hu
 


Tetszett a cikk?