Amit tudni érdemes, mielőtt belevág

Előző számunkban olvashattak a szomorú tendenciáról, miszerint a fiatalok nem, vagy csak félve mernek vállalkozást indítani és a már meglévőt átvenni. Az államon és az iparkamarákon kívül már egyes szakmai szervezetek is igyekeznek támogatni a bátrakat.

Az alábbiakban részletezzük, hogy az induló vállalkozás mely feltételek mellett szökhet szárba. A száraz jogszabályról regényt lehetne írni, igyekeztünk a lényeget kiemelni.

HOGYAN SZOKÁS KEZDENI?
A vállalkozás alapításával egy időben meg kell választani a vállalkozás főtevékenységét, melyet meg is kell jelölni a cégbírósághoz benyújtandó dokumentációban. A vállalkozás fő tevékenysége mellett egyéb tevékenységeket is lehet választani, de azokat már nem kell bejelenteni a cégbírósághoz, hanem elektronikus úton az arra meghatalmazott az ügyfélkapun keresztül is benyújthatja. 2008. január 1-jétől teljes egészében új szabályozás lépett életbe e területen, amelynek következtében a TEÁOR és szakmakódstruktúra is jelentősen megváltozott.

A változások következtében a tevékenységi besorolások módosítását az adminisztratív nyilvántartásokban is át kellett vezetni. A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi, hogy az alapító okiratok csak a főtevékenységet tartalmazzák, míg a ténylegesen végzett tevékenységeket a TEÁOR ’08 alapján a NAV-nak kell bejelenteni.

A gazdasági társaságokról szóló törvény kifejezetten kimondja a vállalkozói szabadság egyik alapelvét, hogy gazdasági társaság bármely tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. Az asztalosok többsége vélhetően egyéni vállalkozóként startol. Az egyéni vállalkozás indítása nem cégbírósági hatáskör, hanem online, ügyfélkapun, vagy a kormányablakban történik.

Az egyéni vállalkozóként való tevékenységnek számos előfeltétele van, ezek az alábbiak:

  • cselekvőképesség;
  • 18. életév betöltése;
  • állandó magyarországi lakhely,
  • magyar állampolgárság, vagy
  • ha az érintett az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, vagy
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY, TELEPHELYENGEDÉLY KÉRELMEZÉSE
A gazdasági társaságok vonatkozásában a cégeljárásról szóló törvény kötelezően előírja, hogy a tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyt az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor a cégbírósághoz kell benyújtani. Egyéb engedélyköteles (telephely-engedély) és bejelentésköteles tevékenységek esetében a kérelmeket és a bejelentést a tevékenység végzésének helye (telephely) szerint illetékes település jegyzőjénél kell írásban benyújtani.

A bejelentést az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni. A bejelentést követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a bejelentésben feltüntetett telephelyen az adott engedélyköteles tevékenység végezhető-e. Ha igen, haladéktalanul nyilvántartásba veszi, ha nem, akkor a tevékenység végzését megtiltja.


A vállalkozási formától függetlenül feltétlenül javasolt egy könyvelő megkeresése a vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek, adókötelezettségek megismerése céljából.


MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ÉS BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK ÜGYINTÉZÉSE
A kereskedelmi tevékenységek működési feltételeiről jelenleg a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről előírásait kell gyelembe venni. Akadnak bejelentésköteles, illetve engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek.

A jogszabályok értelmében az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Az úgynevezett üzletköteles termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók. Az üzletben az üzletköteles termékek közül kizárólag a működési engedélyben megjelölt termékek forgalmazhatók. Az indítást követően az egyéni és társas vállalkozásoknak regisztrálni szükséges a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál.

ASZTALOSKÉNT MIRE KELL FIGYELNI?
Az asztalosipari, illetve faipari tevékenység elsősorban szakképzettséghez kötött, a 21/2010. NFGM rendelet szerint asztalos, vagy bútorasztalos végzettséggel folytatható. A kérelmeket a tevékenység végzésének helye (telephely) fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél kell benyújtani. Magánháznál lehet a telephely, de mivel valószínűleg lakóövezetben kívánja végezni a tevékenységét, szükséges lesz a szomszédok engedélye is.

Továbbá képesítéshez kötött tevékenység esetén egyéni vállalkozóként a vállalkozónak kell rendelkezni a szükséges képzettséggel, míg gazdasági társaságban elegendő megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazott felvétele. A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható az ipari tevékenység.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adat tartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. 

Forrás:
kerdezztervezzpalyazz.hu
kamarai start-up


Kapcsolódó dokumentum:


a-szaraz-tenyek-es-az-apro-betus-lenyeg-amit-tudni-erdemes-mielott-belevag


Tetszett a cikk?